Med gemensam kraft in i framtiden

V8-bibliotekens deklaration om biblioteksservice - Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele

Vi är V8-biblioteken

Kommunbiblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele utgör sedan år 2005 det interkommunala samarbetet V8 – Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland. I samarbetet ingår huvudbiblioteket, integrerade bibliotek, biblioteksfilialer, utlåningsstationer samt skolbibliotek och bokbuss.

V8 samverkar

Genom att samverka växlar vi upp de resurser kommunerna avsätter för biblioteksverksamhet. Det möjliggör för V8-biblioteken att erbjuda kommuninvånarna attraktiva och inspirerande informations- och kulturcentra. Vi arbetar tillsammans med att utveckla våra bibliotek. Målet med vår samverkan är en likvärdig biblioteksverksamhet för alla, med hög servicenivå, tillgänglighet och god standard. V8 ger mervärde för alla.


V8 värnar om

Demokrati och yttrandefrihet

Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är grundläggande för en fungerande demokrati. V8-biblioteken spelar en viktig roll i kommunerna, och bidrar till fri och öppen tillgång till information för alla.

Kvalitet

Vårt fokus ska alltid vara besökarna. De ska mötas av ett gott värdskap och en stimulerande miljö. Vårt utbud ska vara varierat, utmananade, berikande och anpassat efter lokala önskemål och behov. Verksamheten utvärderas och utvecklas i dialog med användare, andra professioner, uppdragsgivare.

Tillgänglighet

V8 verkar för såväl fysisk som digital tillgänglighet utifrån användarnas behov.

Normkreativitet/Allas lika värde

V8-bibliotekens verksamhet ska inkludera alla oavsett

 • Kön
 • Könsöverskridande identiteter eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder

V8-biblioteken lyfter aktivt fram olika perspektiv och arbetar normkreativt.

V8 prioriterar

 • Barn och unga
 • Personer med funktionsvariation
 • De nationella minoriteterna
 • Personer med annat modersmål än svenska

V8 styrs/vägleds av

 • Bibliotekslagen 2013:801
 • Skollagen SFS 2010:800
 • Skolinspektionens informationsblad/tolkning av skollagen
 • FN:s barnkonvention
 • Unescos folkbiblioteksmanifest
 • Unescos skolbiblioteksmanifest
 • IT i människans tjänst: en digital agenda för Sverige
 • Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016-2019
 • Samverkansavtal för V8-biblioteken
 • Kommunala styrdokument och biblioteksplaner

V8-bibliotekens fokusområden 2016-2018:

 • Satsa på gemensamma åtgärder för att stimulera läsandet och berättandet inom alla
  åldersgrupper.
 • Bredda personalens kompetens för att väcka medborgarnas/besökarnas läslust, samt stödja
  kunskapsutveckling och digital delaktighet.
 • Lyfta fram inlandets författare och kulturutövare.
 • Synliggöra biblioteken och dess tjänster, både för besökare och ”icke-besökare”.
 • Arbeta för att genomföra gemensamma upphandlingar.
 • Utveckla vår gemensamma webb.
 • Utföra kvalitetsmätningar.
 • Tekniksatsning riktad mot nya medier.

2016-04-10